Bổ xung tính năng cho forum

Discussion in 'Thông Báo' started by Hoa Mãn Lâu, Sep 5, 2019.

  1. Hoa Mãn Lâu

    Hoa Mãn Lâu Trưởng Môn

    Tình hình là thấy ae xài chức năng multi quote hơi nhiều nên bổ xung thêm chức năng nầy. Ae xài và trải nghiệm nhé