[Thông báo] Mở Box MiddleMan

Discussion in 'Thông Báo' started by Hoa Mãn Lâu, Sep 24, 2020.

  1. Hoa Mãn Lâu

    Hoa Mãn Lâu Trưởng Môn

    Mở thêm box MiddleMan để đưa các giao dịch trung gian vào 1 chỗ cho dễ quản lý và đỡ rối 4rum, Thêm 2 bạn @xmenvn2510@Nai làm mod của box MiddleMan.
     
    xmenvn2510, Nai and Harumu like this.