Tool auto lấy content GPT bằng human action (free forever and update daily )

Discussion in 'Chia Sẻ Tool & Bot' started by grayhatvn, May 14, 2023.

 1. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  Giới thiệu sơ sơ chút.
  Nói đến GPT thì mức độ phức tạp khỏi bàn, mỗi người có một cách dùng riêng.
  Riêng cá nhân mình nhận định rằng, tất cả data có được, nào là 3.5 , 4.0 ... cũng là training và học hỏi từ người dùng mà có kho dữ liệu đó, cho nên lấy content nó bằng phương thức human action là thấy ổn nhất, tỷ lệ đụng hàng thấp.
  Khái quát cách sử dụng và cách tổ chức dữ liệu tool

  Khi open tool lên sẻ có user và password ( chức năng login này để bảo vệ code thôi chứ chẳng có gì)
  user: cafemmo123
  password: cafemmo123
  Trước khi sử dụng tool bạn vào : https://api.azlbt.com/gptfree/ đăng ký account dùng
  (đăng ký account chẳng có gì ghê gớm cả chẳng qua là mình muốn kiếm soát người dùng tool, và mấy cái canvas này nọ thôi, mục địch là chia sẻ miễn phí, cũng không loại trừ có người dụng với mục địch thương mại)

  Tool mình viết cũng khá đơn giản, bản này mình sẻ đưa vào tool 4 prompt
  - prompt 1: mình sẻ yêu cầu nó phân tích cụm từ khóa đâu là từ khóa chính
  - prompt 2: mình yêu cầu nó viết tiêu đề theo chuẩn thân thiện seo
  - prompt 3: mình sẻ yêu cầu nó viết một meta description thân thiện seo
  - prompt 4: mình sẻ yêu cầu nó viết một bài đăng thân thiện seo, trên 500 từ

  Sau khi tool chạy xong thì các dữ liệu title, description và content sẻ được lưu vào csdl, rồi người dùng muốn xử lý sao thì tùy ý

  Tool viết trên phương diện edeal ai nấy xài độc lập không ai liên quan ai cả, vì theo mình cái quan trọng nhất tool chính là prompt thôi, phiên bản này 4 prompt chứ dự án mình đang làm có site lên đến 12 tới 15 prompt để có 1 content chuẩn.

  Dữ liệu đầu ra đầu vào để tiện cho việc auto, các phiên bản sau mình sẻ đưa tính năng chỉ cần get kw xong là ra content xong tự post bài lên site luôn, vì vậy phải tổ chức dữ liệu có sự quản lý, anh em nào theo được tool này, lên site không còn là chuyện khó khăn, auto a đến z  Link download: https://drive.google.com/file/d/1HJFh1LONxD3T8FA42WMIT3AxoPsgftNo/view?usp=sharing

  Cứ thấy tool bị lỗi là download lại ở đây, ít khi làm publish nên đôi khi lỗi :D


  Link thư mục account: https://drive.google.com/file/d/1GdUDFRwAyQtN9HaPagkaXBEabXkJJaG-/view?usp=sharing

  Ở account này , nếu muốn khai báo một account mới thì xóa hết toàn bộ trong thư mục account chỉ để lại file fingerprint và PerfectCanvasRequest, khi chạy nó sẻ sinh cache ra lại

  Link download canvas ở đây có 45 canvas mới mod bypass cf và gpt
  https://drive.google.com/file/d/1R1DHN81J6F-qSOBJH5SYYxPvx7vobFjD/view?usp=sharing

  Khi login được lần đầu rồi thì nó lưu cache, lần sau không cần login nữa, nhưng thỉnh thoảng 1 tuần nó bắt relogin thì tool cùng làm rồi
  [​IMG]

  Cái quan trọng tool chạy được không là thư mục account này, để mod vài trăm bộ canvas phục vụ gpt rồi upload sau

  Hướng dẫn sử dụng

  [​IMG]

  Ở form này thì cái user login chính là cái user mà có link đăng ký trên.
  Còn chức năng proxy nếu dùng thì chon yes, không thì để trống

  Các file txt chỉ là để khai báo
  Giải thích sơ quá các file txt
  account.txt
  - C:\GPT-FREE\account\1 (đường dẫn chứa profile hay còn gọi là canvas fingprint..)
  - [email protected] ( user login gpt )
  - KRP84WV6 ( password login gpt)
  Code:
  C:\GPT-FREE\account\1|[email protected]|KRP84WV6
  C:\GPT-FREE\account\2|[email protected]|V76Q2U3X
  
  api_url.txt
  http://localhost/gpt-free/api_kw.php|http://localhost/gpt-free/api_insert.php
  http://localhost/gpt-free/api_kw.php ( lấy kw từ csdl ra để gpt làm việc)
  http://localhost/gpt-free/api_insert.php ( lưu dữ liệu vào lại csdl)
  Code:
  http://localhost/gpt-free/api_kw.php|http://localhost/gpt-free/api_insert.php
  prompt.txt
  - prompt1: phân tích cụm từ khóa sau đây đâu là từ khóa chính
  sau khì gpt trả lời xong
  - prompt2: đặt từ khóa mục tiêu ở đầu tiên và giới hạn độ dài của thẻ tiêu đề trong khoảng 50-60 ký tự, viết một tiêu đề
  sau khi gpt trả lời xong
  - prompt3: meta description đặt từ khóa mục tiêu của bạn ở đầu tiên và giới hạn độ dài của thẻ mô tả trong khoảng 155-160 ký tự, viết một meta description
  sau khi gpt trả lời xong
  - prompt4: Bài viết có nội dung chất lượng, sử dụng phong cách thân thiện và thân thiết với SEO, viết một bài đăng dài lớn hơn 500 từ
  Code:
  phân tích cụm từ khóa sau đây đâu là từ khóa chính|đặt từ khóa mục tiêu ở đầu tiên và giới hạn độ dài của thẻ tiêu đề trong khoảng 50-60 ký tự, viết một tiêu đề|meta description đặt từ khóa mục tiêu của bạn ở đầu tiên và giới hạn độ dài của thẻ mô tả trong khoảng 155-160 ký tự, viết một meta description|Bài viết có nội dung chất lượng, sử dụng phong cách thân thiện và thân thiết với SEO, viết một bài đăng dài lớn hơn 500 từ
  proxy.txt
  Cái này tùy người dùng thả vào gì nó dùng đó
  p.webshare.io:80|shryghhkkw-rotate|bj2velfgfprceu ( cái này chạy rotating proxy)
  192.168.1.1:80|user|pass ( cái này chạy proxy mình đưa vào)
  192.168.1.1:80|| ( nếu proxy không có uses pass thì format vậy)
  Code:
  p.webshare.io:80|shryghhkkw-rotate|bj2velfgfprceu
  192.168.1.1:80|user|pass
  192.168.1.1:80|user|pass
  Các file php
  db.php
  Code:
  <?php
  // Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu
  $servername = "localhost";
  $username = "root";
  $password = "";
  $dbname = "freegpt";
  $port = 3306;
  
  // Tạo kết nối
  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname, $port);
  
  // Kiểm tra kết nối
  if ($conn->connect_error) {
    die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
  }
  ?>
  api_kw.php
  Code:
  <?php
  // Kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL
  include 'db.php';
  
  // Tạo truy vấn SQL để lấy dữ liệu từ cột "kw" của bảng "kwgpt" dựa trên giá trị của "status"
  $sql = "SELECT ID, kw FROM kwgpt WHERE status = 'unlock' ORDER BY RAND() LIMIT 1";
  $result = mysqli_query($conn, $sql);
  
  // Kiểm tra xem có lỗi xảy ra trong quá trình truy vấn không
  if (!$result) {
    die("Không thể truy vấn cơ sở dữ liệu: " . mysqli_error($conn));
  }
  
  if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // Lấy dữ liệu từ cột "kw" và "ID" của bảng "kwgpt"
    $row = mysqli_fetch_assoc($result);
    $id = $row["ID"];
    $kw = $row["kw"];
    // Trả về dữ liệu dưới dạng JSON
    $response = array('ID' => $id, 'kw' => $kw);
    echo json_encode($response);
    // Update trường 'status' của bản ghi có ID vừa select thành 'lock'
    //$update_stmt = $conn->prepare("UPDATE kwgpt SET status = 'lock' WHERE ID = ?");
    //$update_stmt->bind_param("i", $id);
    //$update_stmt->execute();
    //$update_stmt->close();
  } else {
    // Trả về thông báo nếu không tìm thấy dữ liệu
    echo "Không tìm thấy dữ liệu";
  }
  
  mysqli_close($conn);
  ?>
  Chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là lấy kw từ mysql ra , khi lấy ra thì lock kw đó lại tránh trường hợp thread khác vô lấy trùng kw

  api_insert.php
  Code:
  <?php
  // Ẩn tất cả các thông báo lỗi
  error_reporting(0);
  ini_set('display_errors', 0);
  
  // Kết nối cơ sở dữ liệu
  include 'db.php';
  
  // Lấy giá trị của các tham số
  $id_content = $_GET['id_content'];
  $title = $_GET['title'];
  $des = $_GET['des'];
  $content = $_GET['content'];
  
  // Kiểm tra giá trị rỗng
  if (!empty($id_content) && !empty($title) && !empty($des) && !empty($content)) {
  
    // Thực hiện truy vấn chèn dữ liệu
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO contentgpt (ID_content, title, des, content) VALUES (?, ?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("ssss", $id_content, $title, $des, $content);
    if ($stmt->execute()) {
  
      // Kiểm tra và cập nhật giá trị của cột gpt1
      $sql_check = "SELECT * FROM contentgpt WHERE ID_content = $id_content AND title IS NOT NULL AND des IS NOT NULL AND content IS NOT NULL";
      $result = $conn->query($sql_check);
  
      if ($result->num_rows > 0) {
        // Thực hiện lệnh UPDATE
        $sql_update = "UPDATE kwgpt SET status='yes' WHERE id=" . $id_content;
  
        if ($conn->query($sql_update) === TRUE) {
          echo "Thêm dữ liệu và cập nhật thành công";
        } else {
          echo "Lỗi: " . $sql_update . "<br>" . $conn->error;
        }
      } else {
        echo "Không tìm thấy ID hoặc các cột 'title', 'des', 'content' không phải là NULL trong bảng 'contentgpt'";
      }
    } else {
      // Nếu insert không thành công, cập nhật giá trị của cột gpt1
      $sql_update = "UPDATE kwgpt SET status='unlock' WHERE id=" . $id_content;
      if ($conn->query($sql_update) === TRUE) {
        echo "Lỗi: Các giá trị không được để trống";
      } else {
        echo "Lỗi: " . $sql_update . "<br>" . $conn->error;
      }
    }
  
  } else {
    // Nếu giá trị rỗng, cập nhật giá trị của cột gpt1
    $sql_update = "UPDATE kwgpt SET status='unlock' WHERE id=" . $id_content;
    if ($conn->query($sql_update) === TRUE) {
      echo "Lỗi: Các giá trị không được để trống";
    } else {
      echo "Lỗi: " . $sql_update . "<br>" . $conn->error;
    }
  }
  
  // Đóng kết nối
  $stmt->close();
  $conn->close();
  ?>
  Đoạn này là nó lưu lại vào mysql đồng thời đánh dấu kw nào đã lấy content rồi thì update yes


  Câu truy vấn tạo table trong mysql
  Code:
  --
  CREATE TABLE `contentgpt` (
   `ID` int(11) NOT NULL,
   `ID_content` int(11) NOT NULL,
   `title` mediumtext NOT NULL,
   `des` mediumtext NOT NULL,
   `content` mediumtext NOT NULL
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  
  CREATE TABLE `kwgpt` (
   `ID` int(11) NOT NULL,
   `kw` varchar(500) NOT NULL,
   `status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'unlock'
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  

  table lưu kw
  [​IMG]
  table lưu content
  [​IMG]  Ai dùng thì vướng gì cứ reply , mình support, cái gì mới bắt đầu cũng bỡ ngỡ cả :D, với lại xưa nay đa số anh em crawler thích làm txt hơn là làm tổ chức csdl nên thấy hơi rối, nhưng mà tổ chức csdl thì sẻ đưa vào 1 quy trình khép kín auto a đến z mà không bận tâm nhiều

  Nhìn thấy rối rắm lắm phải không, nếu muốn sử dụng thì chịu khó thôi, thấy vậy đó chứ mấy cái phức tạp lắm, nào là gpt chặn đủ kiểu bot, random element, rồi cloudflare này nọ.... búa xua, nhưng canvas mình mod lại hết rồi cái này không thành vấn đề, nếu bạn là người với mục đích muốn xài free thì yên tâm mà xài, còn muốn scan lại để làm gì đó phục vụ riêng thì cũng hơi mệt mỏi đó :D

  Anh em xài quen, sau này mình sẻ sell private vài tool để lấy tương tác cho vui

  Tool boot cpm cpc
  Tool boot ytb khẳng định không rớt giờ xem
  Tool boot kw lên top google
  Tool reg gmail không die
  .........
  Đồ nghề và data không thiếu.
   

  Attached Files:

  Last edited: May 14, 2023
 2. catd3vjl

  catd3vjl Khách Qua Đường

  Qúa xịn!!!!!
   
 3. Zép Xanh

  Zép Xanh Tân Thủ Thôn

  Thanks bác!
   
 4. longhcm

  longhcm Sơ Nhập Giang Hồ

  Bị thế này
  upload_2023-5-14_12-18-25.png

  upload_2023-5-14_12-18-46.png
   
 5. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  [​IMG]
  bị thế này bạn kiểm tra table kw, phải có kw đang unlock , khi nhập kw vào thì mặc định cho nó unlock hết, khi work làm việc nó lấy kw là tự động lock lại và khi content trả về hoàn thành là yes
  [​IMG]
  Kiểm tra xem đường link kw api trả về có kết quả không, kiểm tra các path khai báo txt cho đúng, vì mình muốn tool chạy độc lập nên làm vậy, chứ làm chạy chung thì đơn giản nhiều cứ mở tool là cào à
  Nếu ai rành code thì tổ chức lại csdl riêng cho mình cũng được
  http://localhost/gpt-free/api_insert.php?id_content =ID&title =tieu de gpt viet &des =des gpt viet&content =content gpt viet
   
  Last edited: May 14, 2023
 6. longhcm

  longhcm Sơ Nhập Giang Hồ

  Của mình có 2 table
  upload_2023-5-14_13-59-9.png
   
 7. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  coi table kwgpt có kw chưa , và đường link chạy get kw đúng chưa, nếu có kết quả trả về kw work mới làm việc, nhờ gpt viết cái tool insert list kw vô table cho khỏe
  --- Double Post Merged, May 14, 2023, Original Post Date: May 14, 2023 ---
  Chía sẻ anh em key viết prompt đưa hình ảnh vào content do gpt viết lấy động lực
  [​IMG]
   
  kenyc likes this.
 8. Dang

  Dang Bang Chúng

  Giới thiệu sơ qua tool này được không bác?
   
 9. hoandev8

  hoandev8 Tân Thủ Thôn

  thanks sốp, dù chưa dùng nhưng theo tinh thần cảm ơn sốp
   
 10. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  Cũng đơn giản thôi, đợi xắp tới upload lên xài thử luôn bác, build ra 2 bộ, 1 bộ free 1 bộ xài có phí, khi đó test luôn
   
  Dang and firefox like this.
 11. Moneyckv

  Moneyckv Tân Thủ Thôn

  Hóng Tool boot cpm cpc và Tool boot kw lên top google. Đạ tạ.
   
 12. haoseoweb

  haoseoweb Sơ Nhập Giang Hồ

  Bữa thấy bạn cãi lộn bên topic kia ^^ mình ủng hộ bác kia , nay bác lại chia sẻ tool miễn phí nên mình quay đầu @@ thank you so much , bác có tele mình xin học hỏi kinh nghiệm với , sẵn có tool thương mại nào thì mình ủng hộ
   
 13. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  Đàn ông nóng tình là chuyện thường mà, với lại khi nói xong nghĩ lại mình cũng không đúng, vì thước đo về chất lượng mỗi người mỗi khác, nên thôi không nói nữa, với lại thấy tác phong reply của thớt bán tool đó cũng không phải là người không đàng hoàng.
  Để ra tool rồi đưa support luôn bác, vì thương mại private làm kiểu support thêm tương tác cho vui thôi, chứ có phải ghề bán tool mô :D , còn data tool free của mình cũng như những người dang bán trên thị trường lisence 300k đến 500k / tháng đó.
   
 14. chamchich

  chamchich Sơ Nhập Giang Hồ

  Sắp đến đi Huế gặp bác giao lưu được ko? Em xưa cũng học Huế, thấy nick quen quá
  --- Double Post Merged, May 16, 2023, Original Post Date: May 16, 2023 ---
  Bị lỗi này là sao bác, mở tool đăng nhập bị báo:
  upload_2023-5-16_9-37-47.png
   
 15. ttd21918

  ttd21918 Khách Qua Đường

  10 điểm, chủ thớt có vẻ là chuyên gia về canvas fingerprint. Mình rất quan tâm cách để tạo đc canvas fingprint bypass đc CF
   
 16. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  Lỗi này do bị giới hạn thiết bị, tại mình sài bản có bảo mật code nên code được upload qua hệ thống của nhà sản xuất tool, mặc định ban đầu mình để 100 máy tính, thông báo đó là quá hạn máy tính đang dùng, mới set lại 100000 máy dùng cùng lúc rôi
  --- Double Post Merged, May 16, 2023 ---
  Dùng dịch vụ nhờ vẽ thôi bạn ơi, mình trình độ làm chi mà vẽ được
   
 17. chamchich

  chamchich Sơ Nhập Giang Hồ

  Thêm lỗi này bác ạ:
  Failed to start browser, not enough system resources. Free memory 1195 mb, processor usage 7 %. K biết set chổ nào
   
 18. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  Cái này liên quan đến tài nguyên vps rồi, thằng này chạy cũng tốn cpu lắm
  [​IMG]
  Cấu hình con sv mình đó chạy đúng 150 work , không hơn được, vì không đủ tài nguyên mình set 200 work nõ vẫn vậy, đấy là mình tận dụng vs ram cao, set ram ảo gánh bớt linh tinh không cần thiết cho cpu, 2 CPU 72 luồng mà chạy dc có chừng đó thôi đó. kiếm con vps ngon xí, chạy cho được vài thead, chứ mới chưa được thread nào mà nó báo thiếu tài nguyên thì sao mà treo 24/7 đc
   
 19. ttd21918

  ttd21918 Khách Qua Đường

  Vừa thử chỉ với 1 kw duy nhất, thì đến đoạn tạo content thì giũa chừng chatgpt dừng lại, và tool báo lỗi sau đó cũng dừng lại luôn
   
 20. grayhatvn

  grayhatvn Bang Chúng

  Không thấy hình nên cũng ko biết được , nhưng cơ chế tool chạy kiểu này

  Kw nằm ở table kw, khi lấy kw để làm việc kw đó sẻ lock lại, và làm việc tới khi có content trả về thì status kw đó trở thành yes, table mới 1 kw là tool dừng là đúng, vì hết kw để làm việc, mai minh post thêm mấy query lâu lâu update lại các kw bị lock mà chưa có content nó sẻ unlock lại, để làm việc cho đến khi nào tất cả kw về yes, còn tool viết thi repeat vô hạn, nên thỉnh thoảng có lỗi cũng ko cần bận tâm, thỉnh thoảng reset lại kw lock mà chưa có content về unlock là nó cứ chạy mãi tới khi hết kw

  phải có cái theo dõi vậy nè : https://download.azlbt.com/sanet/thongke.php

  để mai mình upload mấy cái này nữa nếu chạy dễ theo dõi

  Số bài viết đang khóa để lấy content GPT: 115

  Cái này quá trình chạy có phát sinh lỗi chi đó ko biết, nhưng reset cái thì tool nó vấn crawl thôi không sao cả

  Cơ chế vận hành tool cũng giống như tool mình đang dùng, chẳng qua bên mình có tổ chức hệ thống hơn thôi, nếu có lỗi bên gpt mình biết và sẻ update tool ngay
   
  Last edited: May 16, 2023